วันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

โอ้วพระเจ้า! คำที่ยาวที่สุดในภาษาอังกฤษ Top 10 Longest Words in English

เรานำคำศัพท์ที่ยาวที่สุด 10 คำมาให้ดูกันนะคะ ลองไปดูกันว่าเพื่อนๆจะเคยผ่านตาคำพวกนี้บ้างรึป่าวเอ่ย 5555
โอ้วพระเจ้า!

BLOGGER LINGOTHAILAND


10.  Honorificabilitudinitatibus - the state of being able to achieve honors


9. Antidisestablishmentarianism - the movement or ideology that opposes disestablishment


8. Floccinaucinihilipilification - the deeming of something to be trivial.


7. Pseudopseudohypoparathyroidism - a condition where the individual has the phenotypic appearance of pseudohypoparathyroidism type 1a, but is biochemically normal


6. Supercalifragilisticexpialidocious- a song from Mary Poppins


5.Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis - lung disease caused by a finely-powdered silica dust4. Aequeosalinocalcalinoceraceoaluminosocupreovitriolic - used to describe spa waters in Bath, England

3. Lopado­­temacho­­selacho­­galeo­­kranio­­leipsano­­drim­­hypo­­trimmato­­silphio­­parao­­melito­­katakechy­­meno­­kichl­­epi­­kossypho­­phatto­­perister­­alektryon­­opte­­kephallio­­kigklo­­peleio­­lagoio­­siraio­­baphe­­tragano­­pterygon - is a fictional dish mentioned in Aristophanes' comedy Assemblywomen

2. Methionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenyl-
alanylalanylglutaminylleucyllysylglutamylarginyllysylglutamyl-

glycylalanylphenylalanylvalylprolylphenylalanylvalylthreonyl-

leucylglycylaspartylprolylglycylisoleucylglutamylglutaminyl-

serylleucyllysylisoleucylaspartylthreonylleucylisoleucylglutamy-

lalanylglycylalanylaspartylalanylleucylglutamylleucylglycylisoleucyl-

prolylphenylalanylserylaspartylprolylleucylalanylaspartylglycylproly-
lthreonylisoleucylglutaminylaspfraginylalanylthreonylleucylarginy-
lalanylphenylalanylalanylalanylglycylvalylthreonylprolylalanyl-
glutaminylcysteinylphenylalanylglutamylmethionylleucylalany-
lleucylisoleucylarginylglutaminyllysylhistidylprolylthreonylisoleucyl-
prolylisoleucylglycylleucylleucylmethionyltyrosylalanylasparaginy-
lleucylvalylphenylalanylasparaginyllysylglycylisoleucylaspartyl-glutamylphenylalanyltyrosylalanylglutaminylcysteinylglutamylly-sylvalylglycylvalylaspartylserylvalylleucylvalylalanylaspartylvalyl-prolylvalylglutaminylglutamylserylalanylprolylphenylalanylarginyl-glutaminylalanylalanylleucylarginylhistidylasparaginylvalylalanyl-prolylisoleucylphenylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanyl-aspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanyl-seryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylseryl-arginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginyl-arginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalyl-alanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolyl-prolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanyl-prolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanyl-glycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucyl-valyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginy-lisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanyl-leucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanyl-alanylthreonylarginylserine -   chemical name for tryptophan synthetase 1. Methionylthreonylthreonylglutaminylarginyl...isoleucine-chemical name of titin, the largest known protein www.lingothailand.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น