Business English เรียน ภาษาอังกฤษ เพื่อการทำงาน


 Business English Course

    หลักสูตร Business English ครอบคลุมทุกหัวข้อหลัก 

     เรียนภาษาอังกฤษที่ Lingo 086-339-1017


Image result for work


 หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ: 
- ผู้ที่ทำงานด้านแวดวงธุรกิจที่จำเป็นต้องติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ
- ผู้ที่อยากมีความรู้ด้านภาษาทางธรุกิจเพิ่มเติม
- นักเรียนที่สนใจศึกษาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพด้านธุรกิจระหว่างประเทศ

หลักสูตร Business English ตอบโจทย์ความต้องการทางด้านธุรกิจ
ครอบคลุมหัวข้อหลักอย่างเช่น emailing telephoning negotiation เป็นต้น
ช่วยพัฒนาทักษะด้านการฟัง-พูด-อ่านในบริบทเชิงธุรกิจด้วยการฝึกฝน
ผู้เรียนสามารถเห็นผลทันที่!


รายละเอียดหลักสูตร
 ภาษาอังกฤษในที่ทำงาน 
ข้อมูลของบริษัท
Customer service ทักษะการบริการลูกค้า
Telephoning ทักษะการใช้โทรศัพท์ Emailing ทักษะการเขียนอีเมล์
Meetings การประชุม
Presentation skills การนำเสนอ
Negotiation การเจรจาต่อรอง
Reports รายงาน
Listening ทักษะการฟัง
Pronunciation ทักษะการออกเสียง
Cultural awareness การติดต่อสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
Finance ข้อมูลทางการเงิน 

ทันทีที่เรียน คุณจะรู้สึกมั่นใจมากขึ้น
ภายใน class แรก คุณจะได้รับทิปและเคล็ดลับซึ่งคุณสามรถนำมาใช่งานได้ทันที
หลังจาก 8 ชม. การแต่งประโยคของคุณจะดีขึ้น คุณจะสามารถเข้าใจกฏหลักๆในการใช้งานต่างๆ
ในทุกทักษะ การใช้คำที่สุภาพ 
หลังจากจบคอรส์แล้ว การเขียนอีเมล์ของคุณจะมีประสิทธิ์ภาพมากขึ้น 
การสนทนาทางโทรศัพท์ของคุณจะราบรื่นขึ้น และการ Present งานของคุณจะคล่องแค่ลวขึ้น
“Think in English!”


Email: learn@lingothailand.com
Phone: +66 2 270 0249 or +66 86 339 1017
Twitter: @lingothailand