วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด ตัวอักษ - ค


จำพวกคำศัพท์ที่ชอบพิมพ์ผิด ... พร้อมกับคำที่เขียนถูกมาให้ดูกันนะคะ
คำที่เขียนถูกมักเขียนผิดเป็นหมายเหตุ
คทาคฑา, คธา
คนฅนฅ ไม่เคยใช้เขียนคำว่า ฅน
ครรไลครรลัย
ครองราชย์ครองราชคำว่า "ราชย์" หมายถึง ความเป็นราชา, "ครองราชย์" จึงหมายถึง ครองความเป็นราชา
ทั้งนี้ คำว่า "ครองราชสมบัติ" หมายความว่า ครองสมบัติของพระราชา ก็คือ ครองความเป็นราชา (มิใช่ "ครองราชยสมบัติ" อันแปลว่า ครองสมบัติแห่งความเป็นพระราชา)
คริสตกาลคริสต์กาลใช้ตามโบราณ
คริสตจักรคริสต์จักรใช้ตามโบราณ
คริสต์ทศวรรษคริสตทศวรรษไม่นิยมสมาสข้ามภาษา
คริสต์ศตวรรษคริสตศตวรรษไม่นิยมสมาสข้ามภาษา
คริสต์ศักราชคริสตศักราช
คริสต์ศาสนาคริสตศาสนาไม่นิยมสมาสข้ามภาษา
คริสต์ศาสนิกชนคริสตศาสนิกชน
คริสต์มาสคริสตมาส
ครุฑครุท
ครุภัณฑ์คุรุภัณฑ์
ครุศาสตร์คุรุศาสตร์
คฤหาสน์คฤหาสถ์คฤห + อาสน
คลิกคลิ้ก, คลิ๊ก
คลินิกคลีนิก, คลินิค
ค้อนฆ้อน
คะค๊ะ
คะนองคนอง
คัดสรรคัดสรรค์
คาร์ปคาร์ฟ, คราฟ, คาร์พ, คราพชื่อปลา ทับศัพท์มาจาก carp
คารวะเคารวะ
คำนวณคำนวน
คำสดุดีคำดุษฎี
คุกกี้คุ้กกี้, คุ๊กกี้ออกเสียง คุก โดยไม่ต้องใส่วรรณยุกต์
คุรุศึกษาครุศึกษา
เค้กเค็ก, เค๊ก
เครียดเคลียด
เครื่องรางเครื่องลาง
แค็ตตาล็อกแคตตาล็อก, แคตาล็อก
แคบหมูแค็บ-, แคป-, แค็ป-
แคระแกร็นแคะแกน, แคะแกรน, แคระแกน, แคระแกรนไม่เจริญเติบโตตามปรกติ (ใช้แก่คน สัตว์ และพืช)
โค่งโข่งโข่ง = เปิ่น ไม่เข้าท่า / โค่ง = โตกว่าเพื่อน
โคตรโครต, โคต, โคด
โครงการโครงการณ์การ คือ งาน
โควตาโควต้าออกเสียง คว ควบกล้ำ และออกเสียง ต้า โดยไม่ต้องใส่วรรณยุกต์
คอลัมน์คอลัมม์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น