วันพุธที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557

10 คำศัพท์ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ ตอนที่ 9
10 คำศัพท์ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ ตอนที่ 9

 credit: www.parichat-dew.blogspot.com81. Rationalization
1) การจัดองค์กรธุรกิจใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วย งานผลิต
2) การประยุกต์ใช้เทคนิคบริหารที่พัฒนาแล้ว เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ

82. Recruitment
กระบวนการเลือกสรรผู้สมัครงานเข้าดำรงตำแหน่งงานที่ว่างตั้งแต่ การวางแผนกำลังคน การวิเคราะห์งาน การระบุตำแหน่งงานการประกาศรับสมัคร หรือส่งแมวมองสืบหาผู้สมัคร การดำเนินการรับสมัครและคัดเลือก

83. Reinforcement
กระบวนการสนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมบางอย่าง โดยการให้สิ่งจูงใจหรือผลตอบแทน

84. Resolution
ข้อตกลงหลังจากการประชุมกันอย่างเป็นทางการในองค์การ

85. Revenue
1) รายได้จากการขายสินค้า ทรัพย์สิน หรือการลงทุน
2) รายได้จากภาษีอากร ฯลฯ

86. Statement
งบการเงินของธุรกิจ งบเงินฝากธนาคารของลูกค้า

87. Strategic planning
การวางแผนสำคัญ ๆ ขององค์กรทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบ โดย
มีการกำหนดจุดมุ่งหมาย นโยบายและการจัดสรรการใช้ทรัพยากร

88. SWOT
ย่อมาจาก Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threatsการวิเคราะห์หาจุดแข็งจุดอ่อน โอกาสและการท้าทายขององค์กรเพื่อการวางแผนและการทำการตลาด

89. Synergy 
สถานการณ์ที่การร่วมมือระหว่างคน กลุ่ม องค์กรมากกว่าสองขึ้นไป ทำให้เกิดผลรวมที่มากกว่าที่ต่างคนต่างทำแล้วเอาผลที่ได้มาบวกกัน

90. Takeover
การเข้าครอบครองกิจการโดยกลุ่มอื่นหรือบริษัทอื่น ไม่ว่าโดยการตกลงควบบริษัทเข้าด้วยกันหรือการเข้าไปถือครองหุ้นข้างมาก

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น