วันพุธที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557

10 คำศัพท์ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ ตอนที่ 8
10 คำศัพท์ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ ตอนที่ 8

 credit: www.parichat-dew.blogspot.com


61. Joint venture

71. Motion
ข้อเสนอในที่ประชุมเพื่อให้ลงมติ

72. Negotiation
การเจรจาต่อรองระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง เรื่องเงื่อนไขการทำงาน ค่าจ้างและอื่น ๆ

73. Norm
บรรทัดฐานของกลุ่ม ซึ่งคาดหมายให้สมาชิกในกลุ่มต้องปฏิบัติตาม

74. Organization
องค์กร เครื่องมือที่จะทำให้กลุ่มหรือทีมทำงานร่วมกัน เพื่อบรรลุเป้าหมายบางอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการต่างคนต่างทำ หน่วยพื้นฐานขององค์กร คือบทบาท (role) ของคนใน
องค์กร ซึ่งจะทำให้องค์กรยังคงอยู่ได้ แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงตัวสมาชิกหลายครั้งก็ตาม

75. Overtime
การทำงานล่วงเวลา คือทำงานนอกเหนือไปจากเวลาทำงานตามปกติ ซึ่งนายต้องจ่ายค่าจ้างให้มากกว่าอัตราปกติ

76. Participation
การมีส่วนร่วมทางจิตใจและอารมณ์ของคนในสถานการณ์กลุ่มซึ่งจะส่งเสริมให้เขามีส่วนรับผิดชอบและมีส่วนทำให้เป้าหมายของกลุ่มบรรลุผล

77. Partnership
การเป็นหุ้นส่วนกันทางกฎหมายของคนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป 
ทำธุรกิจโดยเสี่ยงร่วมกันและแบ่งปันผลกำไรกัน

78. Patent
กรรมสิทธิ์ การคุ้มครองสิทธิผู้ที่ประดิษฐ์คิดค้น ไม่ให้คนอื่นนำ
สิ่งที่เขาคิดได้ไปหาประโยชน์โดยพลการ

79. Procedure
การจัดกระบวนการทำงาน จากกิจกรรมหนึ่งไปสู่อีกกิจกรรมหนึ่ง

80. Quotation
การกำหนดราคาและเงื่อนไขในสัญญา ใบแจ้งราคา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น