วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

คำศัพท์เกี่ยวกับความไม่สงบ การก่อการร้าย

022700249

คำศัพท์เกี่ยวกับความไม่สงบ 

น่าสนใจสำหรับคนอยู่ใต้เลยเอามาให้กัน

     คำศัพท์เกี่ยวกับการต่อต้านและปราบปรามการก่อการร้าย การก่อความไม่สงบ
ช่วงนี้มีข่าวที่ไม่สงบ การก่อการร้าย วางระเบิด บ่อยในหน้าหนังสือพิมพ์ แล้วไปเจอ บทความของ                                                                                                                                                                         พ.ต.หญิงวันดี  โตสุวรรณ เกี่ยวกับการก่อการร้าย เลยนำมาฝากกัน การรับฟังข่าวควนฟังและหาข้อมูลจากหลายๆที่ หากใครที่สนใจและติดตามข่าวจากหลายๆสำนัก อังกฤษ-ไทย ก็อาจนำคำเหล่านี้เป็น 
Key Word ค้นหา หรือแปลทำความเข้าใจกับข่าวในรูปแบบภาษาอังกฤษนะค่ะ
1.Acting UN Commissioner For Human Rights  
รักษาการข้าหลวงใหญ่ฝ่ายสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ
2. Aggressor                    ผู้รุกราน ผู้ก้าวร้าว
2. Armed Struggle           การต่อสู้ด้วยอาวุธ
3. Attack                                      การต่อสู้  การปะทะ
4. Arabic Language Pamphlets    ใบปลิวเป็นภาษาอาหรับ
5. Area of Influence        พื้นที่อิทธิพล
6. Area Specialist Team  ชุดชำนาญพื้นที่
7. Arson                          การลอบวางเพลิง
8. Attitude                       ทัศนคติ
9.  Acculturation             การรับวัฒนธรรม
10. Authority                   เจ้าหน้าที่
11. Arm training              การฝึกอาวุธ
12. Base area                  พื้นที่ฐานการปฏิบัติ
13.Bloodshed                  การนองเลือด การฆ่ากันตาย
14.Brainwashing             การล้างสมอง กระบวนการล้างสมอง
15.Broken families          ครอบครัวแตกแยก


16.Central Investigation Bureau กรมสวบสวนกลาง
17.Compromise               การประนีประนอม การยอมรับ
18.Clandestine operations การปฏิบัติการลับ
19.Counterintelligence    การต่อต้านข่าวกรอง
20.Consciousness            ความมีสติ  ความมีจิตสำนึก
21.Consensus                  มติมหาชน
22.Collective behavior    พฤติกรรมร่วม
23.Clandestine camps     ค่ายลับ
24.Communities            ชุมชน
25.Communist insurgents ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์
26.Checkpoint                 จุดตรวจ ด่านตรวจ
27.Criminal record          ประวัติอาชญากรรม
28.Cross training             การฝึกรวม
29.Defence Minister       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
30.Disunity                      การขาดความสามัคคี
31.Drug addicts               ผู้ติดยาเสพติด
32.Extremist ideas           ความคิดของพวกหัวรุนแรง
33.Evidence                    หลักฐาน
34.Explosion                   การระเบิด
35.Fourth Army Commander แม่ทัพภาคที่ ๔
36. Guerrilla warfare       สงครามแบบกองโจร
37. Holy water                        น้ำศักดิ์สิทธิ์
38. Human rights             สิทธิมนุษยชน
39. Hard core                  ตัวการสำคัญ
40. Holding forces           กำลังตรึง
41. Homicide                   การฆ่าคน
42. Havoc                        ความหายนะ ความเสียหาย
43. Hideout                     สถานที่หลบภัย ที่ซ่อน
44.Internal Security        กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
     Operations Command
45.Islamic religion           ศาสนาอิสลาม
46.Independence             อิสรภาพ ความเป็นอิสระ
47.Ideology                     มโนคติวิทยา ระบบความคิดนึก
48.Insurgency                 การจลาจล กบฏ
49.Intelligence sources   แหล่งข่าวกรอง
50.Independent Pattani Kingdom
51.Local authorities                เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
52. Mastermind               ผู้ริเริ่มความคิด  วางแผนอย่างชำนาญ
53.Mosque                      สุเหร่า
54.Militants                     ผู้ทำสงคราม  เกี่ยวกับการทหาร
55.Machetes                    มีดขนาดใหญ่
56.Muslim youths           เยาวชนชาวมุสลิม
57.Military Service         การรับราชการทหาร
58. Military intelligence ข่าวกรองทางทหาร
59. Militant leaders         ผู้นำทางทหาร
60. Misfire                       ไม่ระเบิด
61.Minority group           ชนกลุ่มน้อย
62.Majority group         ชนกลุ่มใหญ่
63.Military-like uniform เครื่องแบบคล้ายทหาร
64.Military sources         แหล่งข่าวทางทหาร
65. Martial arts                ศิลปะการต่อสู้
66. Operating forces       กองกำลังปฏิบัติการ
67. Predawn                    ก่อนรุ่งอรุณ
68. Protection money      เงินค่าคุ้มครอง
69. Propaganda               การโฆษณาชวนเชื่อ
70. Public opinion           ประชามติ
71. Revamp                     ปรับปรุง ซ่อมแซมใหม่
72. Riot                           การก่อจลาจล
73. Rebels                       เป็นกบฏ
74. Resistance  movement ขบวนการต่อต้าน
75.Southern Area            พื้นที่ทางใต้
76.Separatist movement การเคลื่อนไหวของกลุ่มแยกดินแดน
77.Separatism                  ลัทธิการแบ่งแยกดินแดน
78.Security forces           กองกำลังรักษาความปลอดภัย
79.Separatist ideology    อุดมการณ์การแบ่งแยกดินแดน
80.Suspects                     ผู้ต้องสงสัย
81.Terrorist Training       การฝึกการก่อการร้าย
82.Swift and Transparent    รวดเร็วและโปร่งใส
83.Sabotage                     การก่อวินาศกรรม
84.Scape- goating                 การโยนบาป
85.Social base                 พื้นฐานทางสังคม
86.Subversion                 การบ่อนทำลาย
87.Sterilization                        ทำให้ปราศจากเชื้อ
88.Self- defense unit       หน่วยป้องกันตนเอง
89.Safe house                  บ้านนิรภัย
90.Source analysis          การวิเคราะห์แหล่งข่าว
91.Searching  fire            การยิงค้นหาเป้าหมาย
92.Sweeping fire             การยิงกราด
93.Surveillance                       การเฝ้าตรวจ  การตรวจตรา
94.Strategic vulnerabilityจุดอ่อนทางยุทธศาสตร์
95.Seize                           จับกุม  ยึดครอง
96.Surprise                      การจู่โจม
97.Support fire              การยิงสนับสนุน
98.Tactics                        ยุทธวิธี

99.Turning movement     การตีตลบ
100.Training order        คำสั่งการฝึก
101.Unit training           การฝึกเป็นหน่วย
102.UN treaties               สนธิสัญญาสหประชาชาติ
103.Withdrawal              การถอนตัว
104.Violence in the south       ความรุนแรงในภาคใต้รู้คำศัพท์มาก เป็นต่อเรื่องภาษาอังกฤษ แน่นอนค่ะ
                     ***********************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น