วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2557

คำน่ารู้ในการสมัครงาน Important Words and Phrases for job application
คำน่ารู้ในการสมัครงาน 

www.lingothailand.com 


คำน่ารู้ในการสมัครงาน


Application Form =แบบฟอร์มใบสมัครงาน 
Application Letter = จดหมายสมัครงาน 
Applicant / Candidate = ผู้สมัคร (งาน) 
To be completed in own handwriting. = เขียนใบสมัครด้วยลายมือตนเอง
Confidential = เป็นความลับ 
Photo attached here = ติดรูปถ่ายตรงนี้ 
Position applied for / Position sought / Position desired = ตำแหน่งที่สมัคร / ตำแหน่งที่ต้องการ 
Salary expected =เงินเดือนที่ต้องการ 
Resume = ประวัติส่วนตัว ประเทศอังกฤษใช้ (CV)
Sex = เพศ (ชาย ใช้ Male หญิง ใช้ Female) 
Present address = ที่อยู่ปัจจุบัน 
Permanent address = ที่อยู่ถาวร 
Date of birth = วันเดือนปีเกิด 
Age = อายุ 
Nationality = สัญชาติ 
Race = เชื้อชาติ 
Religion =ศาสนา (Buddhism = พุทธ Christian = คริสต์ Islam = อิสลาม) 
Height = ความสูง 
Weight =น้ำหนัก 
Identification Card (ID Card) = บัตรประจำตัวประชาชน 
Issued by = ออกให้โดย
Marital status = สถานภาพการสมรส (Single = โสด Married = แต่งงานแล้ว Widowed = เป็นหม้าย Divorced = หย่าร้าง) 
Person of notify in case of emergency = ผู้ที่จะติดต่อในกรณีเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน
Certificate degree obtained = ประกาศนียบัตรหรือปริญญาที่ได้รับ 
Military status = สถานภาพทางทหาร 
Experience / Previous employment = ประวัติการทำงาน
Reasons for leaving = เหตุผลที่ออกจากงาน 
References = บุคคลอ้างอิง บางแห่งใช้
Referees Applicant signature = ลายเซ็นผู้สมัคร 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น