วันอังคารที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2557

คำศัพท์ที่ควรทราบในเบื้องต้น การเดินทางไปต่างประเทศ English Phrases: Traveling Abroad

 คำศัพท์ที่ควรทราบในเบื้องต้น การเดินทางไปต่างประเทศ English Phrases: Travelling Abroad

credit: easyeng4you.blogspot.com
คำศัพท์ที่ควรทราบในเบื้องต้น
1. ตั๋วเครื่องบิน = air ticket (แอร์ ทิคเก็ต)
2. บัตรผ่านขึ้นเครื่องบิน = Boarding Card/Pass (บอดิง คาด/พาส)
3. ป้ายติดประเป๋า = Baggage Tag/Baggage Cheek (แบ็กเก็จ แท็ค/แบ็ก
เก็จ เช็ค) 
4. ห้องพักผู้โดยสารขาออก = Departure Lounge (ดิพาทเชอะ เลานจ)
5. บัตรขึ้นเครื่องบิน = Embarkation Card (อิมบาคเคชั่น คาด)
6. เที่ยวบิน = Flight number (ไฟล้ท นัมเบอร์)
7. ตั๋วเที่ยวเดียว = One way (วัน เวย์)
8. ตั๋วไปกลับ = round trip (ราวด ทริพ)
9. ที่นั่งชิดหน้าต่าง = window seat (วินโด้ว ซีท)
10. สนามบิน = airport (แอร์พอร์ท)
11. เครื่องบินโดยสาร = passenger plane (พาสเซนเจ่อร์ เพลน)
12. สายการบิน = airline (แอร์ไลน)
13. พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาย = steward (สทิวเอิด)
14. พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหญิง = stewardess (สทิวอะดิส)
15. แอร์โฮสเตส = air hostess (แอร์ โฮสทิส)
16. พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน = flight/cabin attendant (ไฟล้ท/คาบิ้น อะเท็นดันท)
17. เข็มขัดนริภัย = seat belt (ซีท เบ็ลท)
18. บัตรลงเครื่องบิน = Disembarkation/Landing/Arrival/Immigration
Card (ดิสซิมบาคเคชั่น/แลนดิ้ง/อะไรว/อิมมิแกรชั่น
คาด)
19. ทางเข้าสำหรับผู้โดยสาร = Passengers’ entrance (พ้าสเซ็นเจอร์ส เอ็นทร้านส)
20. มาส่ง = see off (ซีออฟ)
21. บินตรง = direct flight (ไดเร็ค ไฟล้ท)
22. แวะจอด = stopover (สต็อพโอเว่อร์)
23. การตรวจเอกสารเมื่อขึ้นลงเครื่อง = Check-in (เช็ค-อิน)
24. การบินขึ้น = taking off (เท็คกิ่ง ออฟ)
25. การแล่นลง = landing (แลนดิ่ง)
26. มาถึง = arrive (อะไรว)
27. ด่านศุลกากร = Customs (คัสทัมส)
28. การแจ้งเสียภาษี = declare (ดีแคลอะ)
29. ร้านสินค้าปลอดภาษี = Duty-free shop (ดิวตี้-ฟรี ช็อพ)
30. ภาษี = tax (แท็คส)
31. ประตูขึ้นเครื่องบิน = gate (เกท)
32. การตรวจหาวัตถุอันตราย = Security check (ซิคิวริตี้ เช็ค)
33. ทางออกฉุกเฉิน = emergency exit (อิเมอเจนซี่ เอ็คชิท)
34. มีคนอยู่ (ห้องน้ำ) = occupied (อ็อคคิวไพท)
35. ว่าง (ห้องน้ำ) = Vacant (เวคึนท)
36. ด่านตรวจโรค = quarantine (ควอรึนทีน)
37. ค่าตรวจคนเข้าเมือง = immigration (อิมมิเกรชั่น)
38. ประชาสัมพันธ์ = information (อินฟอร์เมชั่น)
39. หมายเลขหนังสือเดินทาง = Passport Number (พ้าสปอร์ท นัมเบอร์)
40. บัตรฉีดยา = Vaccination Certificate (แว๊กซิเนชั่น เซอติฟิเก็ต)
41. เมาอากาศ (ป่วย) = airsick (แอร์ซิค)
42. เลื่อนเวลาขึ้น-ลง = flight delay (ไฟล้ท ดีเลย์)
43. ยกเลิก = Cancel (แคนเซิล)
44. กระเป๋าเดินทางถือขึ้นเครื่องได้ = carry-on/hand luggage (แครี่-ออน/แฮน ลักเก็จ)
45. การปฐมพยาบาล = first-aid (เฟิสท-เอด)
46. ระหว่างทาง = en route (อางรูท)
47. อยู่บนเครื่อง = aboard (อะบอร์ด)
48. อากาศยาน = aircraft (แอร์คร๊าฟท)
49. การยืนยันอีกครั้ง = reconfirm (รีคอนเฟิม)
50. ประเทศที่เกิด = Country of origin (คันทรี ออฟ ออริจิ่น)
51. ใบแจ้งรายการสิ่งของนำเข้า = Customs declaration (คัสทัมส เด็คคละเรชั่น)
52. ภาษีขาออก = departure tax (ดีพาทเจ่อร์ แท็ค)
53. จุดหมายปลายทาง = destination (เด็สทิเนชั่น)
54. สิ่งของฟุ่มเฟือย = luxury item (ลัคซึริ ไอเท็ม)
55. การเดินทางระยะไกล = long-haul route (ลอง-ฮอล รูท)
56. การเดินทางแบบประหยัด = package tour (แพ็คเก็จ ทัวร์)
57. สถานีปลายทางหรือต้นทาง = terminal (เทอมินัล)
58. ตัวแทนจำหน่ายตั๋ว = ticket agent (ทิคเก็ท เอเจ่นท)
59. ตารางเวลา = time-table (ไทม-เทเบิ้ล)
60. ผู้ประกอบการท่องเที่ยว = tour operator (ทัวร์ อ็อพเพอะเรเตอร์)
61. นั่งท่าตรง = upright position (อัพไร้ท โพซิชั่น)
62. ตราที่ประทับลงในหนังสือเดินทาง = visa (วีซ่า)
63. เครื่องบินเช่าเหมาลำ = Charter plane (ชาทเทอะ แพลน)
64. บันไดขึ้นลงเครื่องบิน = ramp (แร็มพ)
65. การเตรียมซื้อที่นั่งจากคนอื่นที่สละสิทธิ์ = Standby (สแท็นด บาย)
66. เวลาท้องถิ่น = local time (โลคึล ไทม)
67. ที่นั่งริมทางเดิน = aisle-seat (ไอลฺ ซีท)
68. ที่พักผู้โยสารที่ต้องเปลี่ยนเครื่องบิน = Transist Lounge (แทร็นซิท เล้านจ์)
69. เที่ยวบินต่อ = connecting flight (คะเน็คทิ่ง ไฟล้ท)
70. นิตยสารบนเครื่องบิน = in flight magazine (อินไฟล้ท แม็กกะซีน)
71. ค่าโดยสารเครื่องบิน = airfare (แอร์แฟ)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น