วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

เพิ่ม vocabulary ด้วยการเปลี่ยนมาใช้ synonym นะคะ
Synonym คือคำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงกัน 

เพิ่ม vocabulary ด้วยการเปลี่ยนมาใช้ synonym กันบ้างนะคะ

Word
Synonym
Synonym
abandon
discard
vacate
accord
agree
grant
adversity
difficulty
misfortune
affluent
plentiful
rich
aggravate
annoy
infuriate
alleviate
lighten
mitigate
amenable
agreeable
favorable
anguish
distress
sorrow
apathetic
dispirited
lifeless
arrogant
disdainful
imperious
astonish
confound
overwhelm
atrocious
appalling
detestable
augment
add
enlarge
avoid
ignore
shun
awkward
graceless
inept
baffle
confuse
deceive
banal
common
plain
barren
desolate
sterile
berate
criticize
disapprove
betray
deceive
fool
bias
inclination
predisposition
bitter
acrid
sour
blend
combine
mix
bliss
happiness
joy
bluff
boast
feign
bold
daring
fearless
bonus
award
gift
bother
annoy
irritate
brief
concise
short
brilliant
clever
intelligent
brisk
fast
swift
budget
allot
plan
candid
honest
truthful
caricature
cartoon
imitation
casual
informal
natural
category
classification
division
cease
desist
stop
chaotic
disordered
messy
cherish
esteem
love
circumvent
avoid
go around
commemorate
celebrate
honor
compensate
balance
recompense
competent
able
capable
conceive
design
plan
confirmation
acknowledgement
proof
contradict
deny
oppose
contribution
donation
grant
courteous
polite
well-mannered
craving
desire
longing
credulous
confident
trustful
damp
moist
wet
dare
challenge
defy
decay
decline
rot
decent
honorable
pure
dense
filled
packed
designate
name
select
detain
hold
keep
disclose
announce
reveal
dogma
belief
view
durable
constant
lasting
dwindle
abate
diminish
eager
earnest
keen
eccentric
abnormal
idiosyncratic
elaborate
embellish
enhance
emanate
arise
radiate
embezzle
purloin
steal
eminent
distinguished
prominent
encourage
foster
induce
endure
last
persist
essential
cultured
learned
essential
basic
necessary
estimate
guess
predict
evaluate
appraise
judge
exhaust
deplete
empty
exhilarated
cheerful
zestful
explicit
definite
specific
fastidious
exacting
particular
federation
alliance
band
feeble
helpless
infirm
fervor
intensity
passion
feud
argument
dispute
filth
dirt
squalor
flatter
compliment
praise
fleet
nimble
swift
frivolous
inconsequential
trivial
frugal
prudent
saving
furious
angry
outraged
generous
benevolent
unselfish
genuine
actual
real
glare
gleam
glisten
gloomy
cheerless
dim
goad
provoke
badger
grasp
grab
hold
greed
avarice
longing
guarantee
assure
pledge
guile
cunning
deceit
gullible
credulous
unsuspicious
habitual
accustomed
regular
handicap
disability
disadvantage
harass
annoy
disturb
harmless
innocuous
inoffensive
harsh
hard
coarse
hasty
abrupt
hurried
haughty
arrogant
pretentious
humiliate
humble
shame
hygiene
cleanliness
sanitation
hypocrisy
duplicity
falseness
ideal
goal
perfection
idle
lazy
unoccupied
ignorant
stupid
unintelligent
illogical
incongruent
rambling
illustrious
eminent
famous
imitate
copy
reflect
immense
huge
mammoth
impartial
candid
impersonal
impatient
anxious
eager
implicate
accuse
insinuate
importune
beg
solicit
inadvertent
accidental
unintentional
indifferent
apathetic
disinterested
isolate
detach
quarantine
jargon
argot
slang
jovial
genial
merry
judge
estimate
referee
justification
excuse
reason
juvenile
adolescent
immature
keen
clever
observant
label
brand
classify
labor
toil
work
lead
direct
proceed
lean
slim
thin
leave
abandon
desert
liberal
copious
unrestrained
liberal
lenient
open-minded
limitation
boundary
constraint
lucid
clear
understandable
lucky
auspicious
fortunate
mad
furious
irate
manage
administer
control
manipulate
control
shape
marginal
borderline
limited
match
agree
correspond
maze
complexity
labyrinth
meditate
ponder
think
memorial
commemoration
monument
mention
allude
refer to
merge
blend
fuse
narrow
confined
restricted
nature
aspect
character
necessary
mandatory
requisite
negate
contradict
refute
negligent
careless
remiss
negotiate
bargain
deal
nice
affable
benign
noble
aristocratic
distinguished
novice
beginner
nonprofessional
nuisance
annoyance
offense
obedient
faithful
loyal
objection
disapproval
protest
obligatory
compulsory
required
observe
notice
watch
obvious
conspicuous
definite
offend
anger
irritate
offer
bid
proposal
omen
premonition
sign
omit
exclude
remove
opportune
advantageous
auspicious
pacify
appease
placate
pain
ache
discomfort
paramount
chief
leading
partisan
biased
dogmatic
passive
inactive
lethargic
pause
break
cease
permeate
diffuse
disseminate
perpetuate
endure
preserve
perplex
astonish
baffle
persecute
afflict
harass
radiate
effuse
emanate
radical
basic
fundamental
range
anger
furor
rank
arrange
classify
realize
accomplish
fulfill
recalcitrant
obstinate
stubborn
receptacle
container
repository
reconcile
atone
conciliate
regret
deplore
grieve
reliable
dependable
trustworthy
sanction
approval
permit
scope
aim
extent
section
division
portion
settle
adjust
compromise
shallow
superficial
trivial
shrewd
careful
calculating
significant
distinctive
important
slight
delicate
slender
spontaneous
impromptu
unplanned
spread
announce
broadcast
stabilize
balance
steady
tame
domesticate
subdue
tangle
intertwine
twist
temper
mood
nature
tendency
inclination
trend
term
cycle
duration
thrift
conservation
prudence
tough
aggressive
unyielding
transfer
convey
exchange
tumult
agitation
commotion
turbulent
disordered
violent
vain
boastful
inflated
valid
authorized
legitimate
variety
assortment
diversify


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น