วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

คำศัพท์ตำแหน่งงานในออฟฟิศ
คำศัพท์ตำแหน่งงานผู้จัดการในออฟฟิศ

 Chairman  ประธาน
 Vice Chairman  รองประธาน
 President ประธานกรรมการ
 Vice President  รองประธานกรรมการ
 Senior Advisor  ที่ปรึกาอาวุโส
 Managing Director  กรรมการผู้จัดการ
 Senior Executive Managing Director  ประธานกรรมการผู้บริหารระดับสูง
 Board of Directors  คณะกรรมการผู้บริหาร

 Director  กรรมการ

 Executive Secretary  เลขาผู้บริหาร
 The Management Team  คณะบริหาร
 General Manager  ผู้จัการทั่วไป Head of Department/Division Chief หัวหน้าแผนก
 Branch Manager  ผู้จัการสาขา
 Personnel Manager  ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

 Finance Manager  ผู้จัดการฝ่านการเงิน
 Sales Manager  ผู้จัดการฝ่านขาย
 Head of Department/Division Chief หัวหน้าแผนก
 Plant Manager  ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
 Account Manager  ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
 Purchasing Manager  ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
 Manufacturing Manager  ผู้จัดการฝ่ายผลิต


 Production Control Manager  ผู้จัดการฝ่ายควบคุมการผลิต
 Quality Control Manager  ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ
 Assurance Manager  ผู้จัดการฝ่ายประกันภัย
 Technical Manager  ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค
 Credit and Legal Manager  ผู้จัดการฝ่ายให้สินเชื่อและกฏหมาย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น