วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557

เกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆ คำศัพท์เกี่ยวกับการบินเเละสนามบิน


มาพบกับเกร็ดความรู้เล็กๆ น้อยๆ ที่เราเอามาฝากกัน
คำศัพท์ภาษาอังกฤษพร้อมคำแปลเกี่ยวกับการบิน

คำศัพท์ความหมาย
Airline Counterเคาเตอร์สายการบิน
Aisle seat ที่นั่งริมทางเดิน
Widow seat ที่นั่งริมหน้าต่าง
Boarding pass ตั๋วเครื่องบิน
Carry-on luggage สัมภาระติดตัว
Check-in desk เคาเตอร์เช็ค-อิน
Excess baggageกระเป๋าน้ำหนักเกิน
Excess baggage charge ค่าปรับกระเป๋าน้ำหนักเกิน
One-way trip เดินทางเที่ยวเดียว
Overweightน้ำหนักเกิน
Immigrationด่านตรวจคนเข้าเมือง
Immigration Form ใบตรวจคนเข้าเมือง
passport หนังสือเดินทาง
Air traffic control หอควบคุมการบิน
Aircraft เครื่องบิน
Airline สายการบิน 
Airport สนามบิน
Arrivals เที่ยวบินขาเข้า
Arrivals are delayedเครื่องบินล่าช้า 
Cabin ห้องโดยสาร 
Cockpit ห้องนักบิน
Concourse ชานชาลา
Control tower หอควบคุม
Customs ศุลกากร
Customs officiall เจ้าหน้าที่ศุลกากร
Currency Exchange บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา
Delayedล่าช้า
Departuresเที่ยวบินขาออก
Departures are delayed  เที่ยวบินขาออกล่าช้า
Departure lounge ห้องรับรองผู้โดยสารขาออก
Departure time  เวลาเครื่องบินออก
Direct flightเที่ยวบินไม่จอดแวะ
Domestic flight เที่ยวบินภายในประเทศ
Duty free shop  ร้านค้าปลอดภาษี
Emergency exitทางออกฉุกเฉิน
Emergency landing ลงจอดฉุกเฉิน 
Flight number หมายเลขเที่ยวบิน
Gate ประตูขึ้นเครื่อง
Information Counter บริการสอบถาม
In-flight manual คู่มือบนเครื่องบิน
International flight เที่ยวบินต่างประเทศ
Landing ลงจอด
Lost and Found บริการติดตามสัมภาระ
Oversize baggage claim ช่องรับสัมภาระเกินขนาด
Passengers lounge ห้องรับรองผู้โดยสาร
Plane  เครื่องบิน
Registered luggage สัมภาระที่ลงทะเบียนแล้ว 
Runwayทางขึ้นลงเครื่องบิน
Round trip เดินทางไปกลับ
Tourist นักท่องเที่ยว
Travel agency บริษัทนำเที่ยว
Trolley รถเข็นสัมภาระ
To board ขึ้นเครื่อง
Terminalสถานี
To landลงจอด
To check in เช็ค-อิน
Timetableตารางเวลา
Take-off  ออกตัว
Seat belt เข็มขัดนิรภัย
Seat  ที่นั่ง
Visa วีซ่า
Air Hostess แอร์โฮสเตส
Air Steward พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาย
Air Stewardness พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหญิง
Copilot นักบินร่วม
Crew ลูกเรือ
Pilot นักบิน
Flight attendant พนักงานบนเครื่องบิน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น