วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

เปิดหลักสูตร สอนภาษาจีน เรียนภาษาจีนที่ Lingo

สถาบันสอนภาษา Lingo เอกศิลป์
สนุก เร็ว ง่ายกว่าที่คิด
สถาบันสอนภาษา Lingo เอกศิลป์ เปิดหลักสูตร ภาษาจีน

หลักสูตรภาษาจีนสำหรับบุคคลทั่วไป  Adult Basic Chinese   (ระดับละ 24 ชั่งโมง  จบหลับสูตร 4 ระดับ)
รวมทักษะเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาจีนตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน โดยสำหรับ หลักสูตรภาษาจีนสำหรับบุคคลทั่วไป จะรวมทักษะด้าน ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน อยู่ใน คอร์สเดียว และเน้นให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาจีน ในได้ชีวิตประจำวัน

หลักสูตรภาษาจีนสำหรับเด็ก   Kids Chinese  (ระดับละ 24 ชั่งโมง  จบหลับสูตร 3 ระดับ)
สำหรับหลักสูตรนี้ เป็นระบบการสอน อ่าน-เขียน-พูด ภาษาจีน แทรกกิจกรรม เสริมการเรียนรู้  ด้านทักษะภาษาจีน ให้เด็ก เรียนรู้ประโยคพื้นฐาน จนถึงขั้นสูง  และ ฝึกเขียน อักษร ภาษาจีน ในบรรยากาศที่สนุกสนาน

หลักสูตรภาษาจีนสำหรับธรุกิจ Business Chinese (ระดับละ 24 ชั่งโมง จบหลับสูตร  4 ระดับ)
เป็นหลักสูตรการใช้ภาษาจีนในบริบทเชิงธรุกิจ รูปแบบประโยค สถานการณ์ที่ใช้ในที่ทำงาน  สำหรับผู้เรียนที่ต้องการใช้ภาษาจีนเพิ่มเติมเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพด้านธุรกิจระหว่างประเทศ หรือจำเป็นต้อง ติดต่อ สื่อสารงาน กับคนจีน เน้นทักษะ การสื่อสาร เจรจา โต้ตอบ การนำเสนอ การประชุม  ตลอดจนการเขียนระดับสูง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น