วันเสาร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2559

สรุป Grammar ภาษาอังกฤษ: การสร้างประโยคคำถาม

สรุป Grammar ภาษาอังกฤษ: การสร้างประโยคคำถาม

www.siraekabut.com

Auxiliary Verbs กิริยาช่วย

คือ Verb ที่ใช้ร่วมกับ Verb หลักในการสร้างประโยค แบ่งเป็น 2  พวก คือ
 • Primary auxiliaries เช่น Be, Have,Do พวกนี้ยังสามารถทำตัวเป็น Verb แท้ได้ด้วย รวมถึงเป็นตัวที่ประกอบอยู่ใน Tense ต่างๆ ที่จะกล่าวถัดไป
  • Be : V1= is/am/are , V2 = was/were, V3=been
  • Have : V1 = has/have, V2 = had, V3= had
  • Do : V1 = does/do, V2= did, V3 = done
 • Modal auxiliaries เช่น can, could, may, might, must, ought, should, will, would พวกนี้ใช้ในการขอร้อง บอกความจำเป็น หรือความเป็นไปได้
กิริยาช่วยพวกนี้จะเป็นตัวช่วยในการสร้างประโยคคำถาม และประโยคปฏิเสธด้วย ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไป

การสร้างประโยคคำถาม

ให้นำเอา Verb ช่วยที่มีในประโยคบอกเล่ามาสลับไว้หน้าประโยค ถ้าในประโยคบอกเล่าไม่มี Verb ช่วย ให้เอา Vพวก Do มาใช้เป็น Verb ช่วย และหลังจากใช้ Verb ช่วยแล้ว Verb จะต้องไม่ผันตามประธาน เช่น
 • He watches TV everyday.  Does he watch TV everyday?
 • He is doing his homework.  Is he doing his homework?
 • She can speak Thai. Can she speak Thai?

การสร้างประโยคปฎิเสธ

ให้เติม Not หลัง Verb ช่วย ถ้าไม่มี Verb ช่วยให้ใช้ Vพวก Do มาช่วย เช่น
 • He watches TV everyday. He does not watches TV everyday.
 • He is doing his homework.  He is not doing his homework.
 • She can speak Thai.  She can not speak Thai

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น