วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2555

ASEAN Economic Community: AEC กับภาษาอังกฤษ สำคัญอย่างไร

ASEAN Economic Community: AEC 
กับ ภาษาอังกฤษ สำคัญอย่างไร??

ในปี ค.ศ. 2015 ( พ.ศ.2558) ที่จะถึงนี้เราจะมีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเกิดขึ้น ซึ่งอาเซียน 
(ASEAN) หรือ สมาคมประชาชาติเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 
(The Association for Southeast Asian Nations)

 ประกอบด้วยสมาชิก 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา ได้รวมกลุ่มกันเพื่อร่ วมมือเสริมสร้างให้ภูมิภาค  มีสันติภาพน ามาซึ่ง เสถียรภาพทางการเมือง และความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม อีกทั้งได้จัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ 


(ASEAN Economic Community: AEC) 

เพื่อส่งเสริมให้เป็นตลาดและฐานผลิตเดียวที่มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ และการลงทุน 
แรงงานฝี มือ และเงินทุนอย่างเสรี ทั้งนี้ได้ก าหนดเป้ าหมายให้เป็นปี ที่มีลักษณะของการรวมกลุ่ม
ประเทศเปลี่ยน เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท าให้เกิดผลกระทบด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งด้านแรงงาน จะมีการถ่ายเทแรงงานด้านฝี มือเพื่อให้สามารถท างานในประเทศสมาชิกได้ง่ายขึ้
เพื่อนบ้านในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของสถาบันการอุดมศึกษาไปสู่ความเป็นนานาชาติและ


World Class University 
ตามระบบ และรูปแบบการจัดการศึกษาของ
ยุโรปและอเมริกาทั้งในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักภาษาหนึ่ง
ในการเรียนการสอน เช่น ฟิลิปปินส์สิงคโปร์มาเลเซีย และในประเทศที่ใช้ภาษาท้องถิ่นเป็นหลัก
เช่น ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาดแรงงานในระดับชาติและภูมิภาค การปรับตัวต่อกระแสการเปิดเสรีทางการศึกษากฏบัตรอาเซียน ฯลฯ

จึงมีการการส่งเสริมประชากรอาเซียนให้มีความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
ในภูมิภาคและนอกภูมิภาค ครอบคลุมระยะที่ 1 ปี2553 -
2555

จากที่เข้าใจคราวๆแล้ว 10 ประเทศที่บอกมา จะรวมกันให้เหมือนว่าเป็น 10 จังหวัด ร่วมทำการค้าระหว่างกัน ทำให้ประเทศไทยมีมาตรการการเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษ ให้ทัดเทียมแลัะพร้อมสู้กับนานาประเทศได้

ภาษาอังกฤษคงจะเป็นภาษาที่สำคัญอย่างแน่นอนละ 
ลิงโก้เอาใจช่วยค่ะ ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น