วันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

Google Chrome Keyboard Shortcuts

สำหรับเพื่อนๆที่ใช้ Google Chrome browser วันนี้ เราขอนำเสนอ shortcut ที่จะช่วยให้เพื่อนๆใช้งานได้เร็วยิ่งขึ้นคะ : ) 
Ctrl+NOpen a new window
Ctrl+Shift+NOpen a new window in incognito mode
Ctrl+TOpen a new tab
Ctrl+OOpen a file in the browser
Ctrl+Shift+QSign out of your Google Account on Chrome OS
Ctrl+WClose the current tab
Ctrl+Shift+WClose the current window
Ctrl+Shift+TReopen the last tab you've closed. Google Chrome remembers the last 10 tabs you've closed.
Ctrl+1 through Ctrl+8Go to the tab at the specified position in the window
Ctrl+9Go to the last tab in the window
Alt+1 through Alt+8Go to the window at the specified position
Alt+9Go to the last window open
Ctrl+TabGo to the next tab in the window
Ctrl+Shift+TabGo to the previous tab in the window
Alt+TabGo to the next window you have open
Alt+Shift+TabGo to the previous window you have open
Click and hold the Back or Forward arrow in the browser toolbarSee your browsing history for the tab
Backspace, or press Alt and the left arrowGo to previous page in your browsing history.
Shift+Backspace, or press Altand the right arrowGo to the next page in your browsing history.
Press Ctrl and click a linkOpen the link in a new tab in the background
Press Ctrl+Shift and click a linkOpen the link in a new tab and switch to the newly opened tab
Press Shift and click a linkOpen the link in a new window
Drag a link to a tabOpen the link in the tab
Drag a link to a blank area on the tab stripOpen the link in a new tab
Type a URL in the address bar, then press Alt+EnterOpen the URL in a new tab
Press Esc while dragging a tabReturn the tab to its original position
Ctrl+Shift+LLocks your screen

www.lingothailand.com  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น